Reiners+Fürst genel teslimat ve ödeme koşulları

I. Teklif

Şekil, çizim, ağırlık ve boyut verileri gibi tekliflere ait dokümanlar, açıkça bağlayıcı olarak tanımlanmadıkları sürece yalnızca yaklaşık olarak belirleyici niteliğe sahiptir. Çizimler ve diğer dokümanlar bizim mülkiyetimizde kalır. Bunların ve fiyat tekliflerinin üçüncü şahısların erişimine sunulması yasaktır. Bu dokümanların telif hakkı firmamıza aittir.

II. Sözleşmenin içeriği

1. Sözleşmenin içeriği konusunda yazılı sipariş teyidimiz ve burada belirtilen şartlar esas kabul edilir.Süresi sınırlı bir teklif verdiğimizde bu teklifimiz, şartlarımızla birlikte

sipariş eden tarafın şekilsiz kabulüyle de sözleşmenin içeriği olarak kabul edilir. Ek mutabakat ve değişiklikler tarafımızca yazılı olarak onaylanmayı gerektirir.

2. Sipariş miktarına göre çelikten mamul kopçalarda artı/eksi %10, naylondan mamul kopçalarda artı/eksi %5 ve bileziklerde artı %5 teslimatlar, toplam fiyatın ayarlanması şartıyla kabul edilir.

3. Ancak tarafımızca yazılı ve kati olarak teyit edilen ve garanti edilen özellikler, teyit veya garanti edilmiş olarak kabul edilir.

4. Tedarikçi olarak sevk yükümlülüklerimiz ancak kendi sevkiyatlarımızın zamanında ve doğru yapılması şartına bağlıdır.

III. Fiyat ve ödeme

1. Belirtilmiş olan fiyatlar öngörülen zaman ve özel bir anlaşma bulunmaması durumunda fabrika çıkışı olarak yükleme dahil, paketleme, nakliye ve diğer giderler hariç olarak geçerlidir.Fiyatların üzerine ilgili yasal oranda KDV eklenir. Yurt dışı sevkiyatlarında fiyatlar ambalajlama dahil; Alman sınırında teslim, gemi yüklemelerinde “fob” Alman limanında teslim olarak geçerlidir.

2. Özel anlaşmanın olmaması durumunda ödeme kesintisiz olarak Mönchengladbach’ta; 10 gün içerisinde %2 iskonto ile veya 30 gün içerisinde tam tutar şeklinde yapılmalıdırÖdemenin geciktirilmesi durumunda gecikme faizi talep etme hakkımız bulunmaktadır,

gecikme faizi oranı büyük bankaların cari krediler için uyguladıkları faiz oranının iki katı olarak uygulanır ve bu faizlere KDV eklenir.Çek ve senetleri ancak nihai alacak kaydı ve iade hakkının olması ve sadece ifa uğruna kabul edilir; ayrıca senetlerin kabulü için önceden yazılı olarak mutabakat sağlanmış olmalıdır. Zamanında ibraz ve/veya protesto edilmesinden sorumlu değiliz. Sipariş edenin çek veya senetlerinin protesto edildiğini veya

varlıklarında önemli ölçüde kötüleşme olduğunda tüm satış tutarını teslimat öncesinde de talep etme hakkına sahibiz.

3. Sipariş edenin nezdimizdeki şüpheli veya yasal olarak kesinleşmemiş alacaklarına karşılık ödemeleri geri tutması veya mahsup etmesi söz konusu değildir.

IV. Teslimat süresi

1. Belirtilen teslimat süresi siparişin teyidi ile başlar ancak sipariş eden tarafından tedarik edilmesi gereken dokümanlar, izinler ve onaylar ile teslimata konu malın teknik donanımı için gerekli olan

bilgiler tümüyle tarafımıza ulaşmadan başlamaz.

2. Teyit edilen teslimat süresi, bu sürenin sonuna kadar teslimata konu mal işletmemizi terk etmişse veya sipariş edene malın teslimata hazır olduğunu belirtmişsek yerine getirilmiş kabul edilir.

3. Teyit edilen teslimat süresi, iş ihtilafı ve üzerinde etkimiz olmayan ve teslimata konu malın teslim edilmesi için önemli olan öngörülemeyen olayların gerçekleşmesi durumunda uygun bir süre için ertelenir.Aynı husus, böyle bir durumun alt tedarikçilerde meydana gelmesi halinde de geçerlidir.

4. Sipariş eden nezdinde, bağlayıcı olarak mutabakat sağlanan teslimat süresinde, bizden kaynaklanan bir gecikme nedeniyle bir zarar meydana gelirse sipariş edenin gecikme tazminatı talep etme hakkı doğar; bu tazminatın tutarı, toplam teslimat miktarının gecikme nedeniyle zamanında veya sözleşmeye uygun şekilde kullanılamayan kısmı için her bir tam haftalık gecikme için %0,5 olarak ve toplamda en fazla %5 olacak şekilde uygulanır. Gecikmemiz neticesinde sipariş eden için tüm siparişin kanıtlanmış bir şekilde kıymetinin kalmaması durumunda Bölüm IX, 2 uyarınca da hareket edebilir.Bunu dışında hangi türde olursa olsun özellikle tazminat talepleri, bu GÇK’nın VIII. 1 ve IX.3 maddesi ile düzenlenmemişse

söz konusu olamaz

.

5. Müşterinin talebi üzerine sevkiyat geri tutulursa malın sevkiyata hazır olduğunun bildirilmesinden itibaren bir ay sonra başlamak üzere her bir ay için depolamadan kaynaklanan giderler, ancak en az fatura tutarının en az %0,5’i olmak üzere, kendisine fatura ederiz.

Bu durumda teslimata konu malın teslim alınması için müşteriye makul bir mühlet koyma hakkına sahibiz; bu mühletin sonuçsuz bir şekilde geçmesi durumunda teslimata konu malı farklı bir şekilde değerlendirebilir ve sipariş edene uygun şekilde uzatılmış bir teslimat tarihi

ve gerekirse yeniden üzerinde anlaşacağımız fiyatla teslimat yapabiliriz.

6. Teslimat sürelerine uyulması ve özellikle de bunun aşılmasından dolayı sipariş eden nezdinde hak oluşabilmesi için sipariş edenin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve özellikle de üzerinde mutabakat sağlanan ön ödemeyi zamanında yapmış olmasını gerektirir.

V. Tehlikenin devri ve kabul

1. Tehlike, teslimata konu malın gönderilmesi ve kısmi sevkiyatta münferit parçaların gönderilmesi itibariyle sipariş edene geçer. Bu husus örn. gönderim, bunun giderleri veya nakledilmesi gibi hizmetleri üstlenmemiz

durumunda da geçerlidir.

2. Sipariş edenden kaynaklanan nedenlerden dolayı teslimatın gecikmesi durumunda sevkiyatın hazır olduğu bilgisi kendisine iletildiği günden itibaren tehlike sipariş edene geçer.

3. Ancak özel anlaşma dolayısıyla, mümkün ve makul görüldüğü nispette teslimata konu parçalar masrafları sipariş eden tarafından karşılanmak suretiyle çalınma, kırılma, nakliye, yangın ve su basması hasarlarına karşı ve diğer sigortalanabilir risklere karşı sigorta ettiririz.

4. Teslim edilen mallar – Bölüm VII’de belirtilen hakları dikkate alınmaksızın – önemsiz kusurlara sahip olsalar bile müşteri tarafından kabul edilmelidir.

5. Tarafımızca kısmi sevkiyat yapılabilir.

VI. Mülkiyeti muhafaza kaydı

1. Teslim edilen malların mülkiyeti, sipariş sözleşmesinden kaynaklanan tüm ödemeler ve sözleşme yapıldığında mevcut olan gecikmiş ödemeler yapılana kadar, tarafımıza aittir. Mülkiyeti muhafaza hakkı, alacakların bakiye takibi yapılan cari hesaba alınması durumunda da saklı kalır.Bu durumda mülkiyeti muhafaza kapsamındaki mallar bakiyeden kaynaklanan alacaklarımızın teminatıdır; bakiyenin sıfırlanması durumunda mülkiyeti muhafaza kaydı silinir.

2. Sipariş eden, teslimatın gerçekleştiği ülkenin yasaları kapsamında mülkiyetimizi teminat altına almaktan sorumludur ve bunun olası masrafları kendisi tarafından karşılanır.Teslimat konu malın bulunduğu ülke yasaları, mülkiyetin muhafazasına izin vermiyorsa, ancak tedarikçiye teslimata konu mal üzerinde başka teminat hakları tanıyorsa bu kapsamdaki tüm hakları kullanabiliriz; sipariş eden, bu düzenleme ve alacaklarımızın ve/veya mülkiyet haklarımızın veya onun yerine geçen haklarımızın korunması için başka tedbirlerde katkıda bulunmakla yükümlüdür. Sipariş eden, ödemesi tamamlanmamış teslimata konu malı, masrafları kendisi tarafından karşılanmak suretiyle hırsızlık, yangın, kırılma, su basması ve diğer hasarlara karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür.Bunu bize zamanında kanıtlayamadığı durumda, teslimatı gerçekleşen ancak ödemesi tamamlanmayan malı, masrafları sipariş eden tarafından karşılanmak üzere, sigorta ettirme hakkımız bulunmaktadır.

3. Mülkiyeti muhafaza kaydı baki olduğu müddetçe sipariş eden teslimata konu malı rehine veremez ve teminat olarak devredemez; üçüncü şahıslarca yapılan rehin alma veya el koyma durumları konusunda bizi en kısa sürede bilgilendirmelidir.

4. Sipariş edenin sözleşmeye aykırı davranışı, özellikle ödemelerin geciktirilmesi durumunda yapılacak bir ihtar sonrasında malı iade alma hakkımız ve sipariş edenin de iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Teslimata konu malı kendi irademiz çerçevesinde başka şekilde değerlendirme,

buradan kaynaklanan gelirden önce değerlendirmenin masraflarını mahsup etme ve kalanı da faizleriyle birlikte alacak bakiyesinden düşme hakkımız bulunmaktadır. Mülkiyeti muhafaza kaydının yürürlüğe konulması ile teslimata konu malın tarafımızca muhtemel rehin alınması durumu, kati şekilde belirtilmedikçe sözleşmenin tarafımızca feshedildiği anlamına gelmez.

5. Aşağıdaki hükümler dikkate alınmak suretiyle sipariş edenin malı ilave işleme tabi tutma ve satma hakkı bulunmaktadır

a) Sipariş edenin olağan ticareti kapsamında mülkiyetin muhafazasına konu olan malı işleme alma hakları, sipariş edenin ödemeyi durdurması veya iflas başvurusunda bulunması veya iflas davasının açılmasıyla sona erer.

b) Sipariş eden, mülkiyetin muhafazasına konu olan malı işlemekle ortaya çıkan yeni mal üzerinde Medeni Kanun’un 950. maddesi uyarınca mülkiyet hakkını elde etmez.Yapılan işlem tarafımızca bir yükümlülük doğurmaksızın bizim adımıza yapılmış kabul edilir. Mülkiyetin muhafazasına konu olan mal başka mallarla birlikte işlendiği, karıştırıldığı veya birleştirildiğinde mülkiyetin muhafazasına konu olan malın, ürün değerinin ortak mülkiyetine oranı nispetinde yeni malın toplam değerine ortak mülkiyet sahibi oluruz.

c) Sipariş eden bununla birlikte mülkiyetin muhafazasına konu olan malın satışından kaynaklanan alacakları tüm feri haklarıyla birlikte bize devreder ve bu devir, malın başka mallarla birlikte işleme alındığı, karıştırıldığı veya birleştirildiğinde ortaya çıkan yeni ürün üzerinde

fatura tutarımız oranında ortak mülkiyete sahip olduğumuz nispette gerçekleşir.Son durumda bu temlikteki payımız, satış fiyatı üzerinden mülkiyetin muhafazasına konu olan malın fatura değerinin

yeni malın fatura değerine oranı kadardır.Sipariş eden, alacağını

gerçek Factoring işlemi ile satmış ise bunun yerine geçen alacağını faktordan bize devreder. Bu devri biz kabul ediyoruz.

d) Sipariş eden ödemelerini gerçekleştirdiği sürece devredilen alacakları tahsil etmeyeceğiz. Alacağı tahsil yetkisi, sipariş edenin ödemeyi geciktirmesi durumunda feshedilir. Bu durumda devralanları bilgilendirme ve alacakları bizzat tahsil etme konusunda sipariş sahibince yetkilendirilmiş oluruz. Sipariş eden, talep etmemiz durumunda hakkımız olan alacakların alıcılarının isim ve adreslerini, her bir alacağın

tutar, fatura tarihi vs. tüm bilgilerini ayrıntılı olarak vermekle ve devredilen alacakların talebi için gerekli olan tüm bilgileri vermekle

ve bu bilgileri kontrol etmemize izin vermekle yükümlüdür. Sipariş eden, tarafımızca kendisine başka bir talimat verilmediği sürece alacakları kendisinin tahsil etme hakkı vardır.

e) Hakkımız olan teminatları, değerleri alacağımızın %20’nin üzerindeki kısmını serbest bırakmayı taahhüt ediyoruz.

f) Sipariş eden, mülkiyetin muhafazasına konu olan malı bizim adımıza bedel talep etmeksizin muhafaza eder.Sipariş eden, sigorta şirketleri veya diğer tazmine yükümlü kurumlardan bahsi geçen türdeki zararlardan dolayı tazminat hakları oluştuğu takdirde bu tazminat haklarını tarafımıza malın fatura değeri nispetinde devreder.

g) Bu şartlarda belirtilmiş tüm özel şekilleri kapsayan tüm alacaklar ile mülkiyetin muhafazasından kaynaklanan haklar, sipariş edenin adına girdiğimiz tüm muhtemel yükümlülüklerden tümüyle kurtulana kadar mahfuz kalır.

VII. Ayıp ihbarı ve tekeffül

1. Malın sözleşmeye uygunluğu için belirleyici olan, tehlikenin devri anındaki durumudur.

2. Malın sipariş eden tarafından sözleşmede belirtildiği şekilde kabulü gerçekleştikten sonra sözleşmede belirtilen şekilde kabul esnasında tespit edilebilir hatalara ilişkin bir şikayette bulunulamaz.

3. Sipariş eden, teslimata konu olan malı alır almaz derhal mevcut koşullar altında kendisinden beklenebilen itina ile kontrol etmekle yükümlüdür.Burada tespit edilen ayıplar iki haftalık bir zaman aşımı süresi içerisinde yazılı olarak ihtar edilmelidir.

4. İhtarın haklı olması durumunda, tehlikenin devri öncesinde gerçekleştiği kanıtlanan bir durum neticesinde garanti süresi içerisinde kullanılamaz veya kullanılabilirliği önemli ölçüde kısıtlanmış olan tüm parçalar tarafımızca ücretsiz olarak yenilenir. Aybın giderilmesinin mümkün olmadığı veya başarısız olduğu durumlarda indirim talep etme veya sözleşmenin fesih hakkı söz konusudur.

5. Yedek parça temini veya aybı giderme yükümlülüğümüzü kusurlu olarak mükerreren zamanında veya sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmediğimiz durumunda sipariş edenin fiyat indirimi talep etme veya tercihine göre sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

6. Sipariş eden, ayıbın tespiti veya tekeffül yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için en kısa sürede gerekli zaman ve fırsatı tanımazsa özellikle de talep edilmiş olmasına rağmen şikayete konu olan mal veya numuneyi incelememize sunmazsa

söz konusu ihtar edilen ayıptan doğacak olan tüm haklarını yitirir.

7. Sipariş edenin hakları (tekeffül hakları) – hangi yasal nedenden dolayı olursa olsun – 12 ay sonra zaman aşımına uğrar.Bu GÇK’de belirtilen tüm tazminat hakları için yasal mühletler geçerlidir.

8. Yukarıda belirtilen düzenlemeler, sözleşme dışında gönderilmiş olan tüm mallar için de geçerlidir.

VIII. Genel sorumluluk sınırlaması – zaman aşımı

1. Teslimat nesnesinin kendisinde meydana gelmeyen hasarlar için teslim eden, hangi yasal nedenle olursa olsun ancak aşağıdaki koşullarda mesuldür:

a) Kasıt

b) Mal sahibi/organlar veya yönetici kadro görevlilerinin ağır ihmalkarlığı

c) Yaşam, sağlık veya bedenin kusurlu olarak yaralanması

d) Art niyetle gizlediği veya bulunmadığını garanti ettiği kusurlar

e) Alman ürün mesuliyet kanununa göre, özel olarak kullanılan nesnelerin kişisel veya maddi hasarları için mesuliyet varsa teslim edilecek maldaki kusurlar.

Önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu bir biçimde ihlal edilmesi durumunda tedarikçi, yönetici olmayan çalışanların ağır kusurunda ve hafif kusurunda da sorumludur; son durumda sorumluluğu sözleşmeye uygun, makul olarak öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.Başka bir hak iddia edilemez.

2. Hangi hukuki nedenden dolayı olursa olsun nezdimizdeki tüm haklar tehlikenin devrinden en geç 12 ay sonra zaman aşımına uğrar.Bölüm VIII. 1a – e uyarınca tazminat hakları için yasal süreler geçerlidir.

IX. Sipariş edenin indirim talep etme ve sözleşmeden çekilme hakkı

1. Sipariş eden, sözleşmenin tarafımızca ve bizden kaynaklanan nedenlerden dolayı tehlike devrinden önce yerine getirilemeyeceği kesinlik kazandıktan sonra mühlet koyduktan sonra sözleşmeden çekilebilir; aynı husus bizim yetersizliğimiz durumunda da geçerlidir.Tarafımızdan kaynaklanan

olanaksızlık ve yetersizlik gerçekleşirse ve bu esnada sipariş eden kabul gecikmesi içerisinde bulunuyorsa (ör. Bölüm IV, 5) sipariş edenin ödeme yükümlüğü devam eder.

2. Sipariş eden, benzer mallara ilişkin bir siparişte bunların bir kısmının teslimatı bizden kaynaklanan nedenlerden dolayı olanaksız hale gelirse ve sipariş eden haklı olarak muhtemel bir kısmi sevkiyat yapılmasını kabul etmiyorsa da sözleşmeden çekilebilir; bu durum söz konusu değilse satın alma fiyatını kendisine teslim edilmeyen mallar oranında düşürebilir ancak diğer malları teslim alma ve ödemeyi gerçekleştirme yükümlülüğü devam eder.

3. Siparişi veren, yasal istisna durumları da dikkate alınarak, tedarikçiye vadesinden sonra hizmetini yerine getirmek için uygun bir süre verirse ve bu süreye uyulmazsa siparişi veren yasal hükümler çerçevesinde rücu hakkına sahiptir.

X. Geçerli hukuk, yetkili mahkeme ve ifa yeri

Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.Uluslararası BM satın alma hukuku (Taşınır Malların Uluslararası Satışına Dair Yeknesak Kanun ile Taşınır Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmelere Dair Yeknesak Kanun) uygulanmaz. Yetkili mahkeme ve ifa yeri Mönchengladbach’tır. Ancak sipariş verenin bulunduğu bölgenin mahkemesine dava açmaya da hazırız.

XI. Son hükümler

Sipariş eden, sözleşmeden doğan haklarını bizim onayımız olmadan üçüncü şahıslara devredemez.Münferit maddelerin geçerliliğini yitirmesi, diğer maddelerin ve sözleşmenin geçerliliği ve etkinliğini yitirmesine neden olmaz. Sipariş edenin kendisiyle aramızdaki ticaretle ilgili verileri Federal Veri Koruma Kanunu kapsamında işlemdiğimizi belirtiriz.

R+F GÇK güncellik durumu:Haziran 2006

Turbo bilezik. Hızlı. Güvenli. Uzun ömürlü.

Premium sınıf kromajlı eğirme bilezikleri, özel olarak R+F'de

Çok yüksek üretim hassasiyeti sayesinde mükemmel çalışma özelliklerini bir araya getirir, hızlıca erişilebilen azami hızlar, optimum yağlama tabakası oluşumu ve sağlam yağlama maddesi dengesi ve ayrıca uzun kullanım ömrü.

burayı tıklayın

İletişim

Reiners + Fürst GmbH u. Co. KG
Leibnizstr. 85
41061 Mönchengladbach
Almanya

Postfach 10 13 40
41013 Mönchengladbach
Almanya

telefon: +49 (0)2161 934-0
faks: +49 (0)2161 834-555
E-posta: travellers@rundf.de

gizlilik | baskı